| General OSGB | Blog

İş Güvenliği Firmaları Sorumlulukları

İşverenler ve iş hayatı için çok önem taşıyan işlevleri bulunan iş güvenliği firmaları ya da daha teknik adıyla Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin birçok sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar işyerlerine karşı olan ve Bakanlığa karşı olan olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir.

Özellikle iş kazalarının yaşandığı durumlarda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalan iş güvenliği firmaları, normal seyirde de tutulacak formlar ve doldurulacak raporlar açısından, tüm işlevleri ile sorumlu olmaktadır.

general osgb banner

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, Çalışma Bakanlığının İş Güvenliği Genel Müdürlüğü ile işyerleri arasındaki köprü konumunda olduğu sorumlu olması kaçınılmazdır.

Uygun tehlike sınıflarına uygun iş güvenliği sertifikası olan uzmanın İSG-KATİP modülü üzerinden görevlendirilmesi, İSG eğitimlerinin yeterli seviyede verilmesi, belge ve dokümanların düzenli şekilde hazırlanıp dosyalanması, planların hazırlanması ve yetkili birimlere sunulması, gerekli faaliyetler için gerekli makamlardan izin alınması ve verilerin sisteme işlenmesi gibi tüm faaliyet alanlarında İSG uzmanları kadar iş güvenliği firmaları da sorumlu olmaktadır.

İş Güvenliği Firmaları Görev, Yetki ve Sorumluluk
İş Güvenliği Firmaları Görevleri
İş Güvenliği Firmaları Sorumlulukları Görevleri Yükümlülükleri
İş Güvenliği Firmaları Sorumlulukları Görev ve Yükümlülükleri
İş Güvenliği Firmalarının Önemli Periyodik Görevleri
İş Güvenliği Firmalarının Önemli Periyodik Sorumlulukları
İş Güvenliği Firmalarının Sorumlulukları
İş Güvenliği Firmalarının Yetkileri

İş güvenliği firmaları sorumlulukları Bakanlık tarafından yayınlanan yönetmelik ve genelgelerde açıkça belirtilmektedir. Yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde iş güvenliği firmaları üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirirken, bünyelerinde istihdam ettikleri ve işyerlerine görevlendirdikleri uzmanların görevlerini yerine getirmelerini de takip etmelidir.

İş Güvenliği Firmalarının Yükümlülükleri

İş güvenliği firmalarının yükümlülükleri yine yönetmelikler ile çerçevesi çizilmiş şekildedir. İşyerlerinde işyerinin güvenliğini ve işçilerin sağlığını koruyacak her türlü önlemin alınması hususunda işverene veya işveren temsilcisine tedbirler hakkında konsültasyon yapılması bunlardan en önemlisidir.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin bilmesi gereken her şeyin eğitimler ile sunulması da önemlidir. İşverenin eğitilmesinin yanında işçilerin de kendi sağlıklarını korumaları ve iş güvenliği tedbirlerini uygulamaları konusunda eğitimlere tabi tutulması, iş güvenliği firmalarının yükümlülükleri arasındadır.

İşyerlerinde olası kaza ve diğer afetler ile ilgili acil durum eylem planlarının hazırlanması ve bunların belirli bir düzeyde uygulanması iş güvenliği uzmanları ile birlikte OSGB firmalarının da sorumlulukları arasında sayılmaktadır. Çalışma alanını ilgilendiren tüm konuları içeren faaliyetleri yıllık çalışma planı şekline dönüştürerek uygulanmasını sağlamak da mühim bir yükümlülüktür.

İş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyerlerinde yaptıkları her türlü çalışmayı izlemek iş güvenliği firmaları sorumlulukları arasındadır. Tutulması gereken defter ve dosyaların muntazam şekilde tutulmasının sağlanması ve bunların kontrolünün yapılması gerekir. Online olarak girilmesi gereken verilerin girilmesinin takibi ve onaylanması da Bakanlık nezdinde iş güvenliği firmalarına yüklenen sorumluluklardan biridir.

İş Güvenliği Firmaları Sorumlulukları (Yükümlülükleri, Periyodik Görevleri)

İş Güvenliği Firmalarının Önemli Periyodik Görevleri

İş güvenliği firmalarının önemli periyodik görevleri arasında, işyerlerin İSG uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesinin yasalarca belirtilen süreler içinde gerçekleştirilmesi ve Bakanlığa bildirilmesi, sözleşmelerin bir nüshasının çıktısının alınarak saklanması, yıllık veri girişi ve yıl sonu raporlarının hazırlanması, iş güvenliği eğitimlerinin yeterli sürede verilmesi sayılabilir.

Ayrıca yıllık çalışma planı, eğitim planı ve değerlendirme raporunun hazırlanması ve doldurulması da önemli düzenli işler arasındadır. Sürekli olarak saha denetlemelerinin yapılması ve işyerlerindeki iş güvenliğine muhalif durumların uygunsuz olarak değerlendirilerek işyeri temsilcisine bildirilmesi de çok önemli görevlerinden birisidir.

Çalışma hayatına yeni giren işçilerin sağlık muayenelerinin yapılması ve bunun düzenli şekilde gerçekleştirilmesi, risk analizlerinin yapılması ve işçilere yönelik iş sağlığı eğitimlerinin yönetmeliklerde belirtilen asgari süre kadar yapılarak tamamlanması, iş güvenliği firmaları sorumlulukları arasındadır.

İş güvenliği firmaları bünyelerindeki personel ve uzmanlar ile birlikte kümülatif şekilde yürüttükleri çalışmaları dosyalamak ve arşivlemek durumundadır. Olası denetimlerde istenen belge, bilgi ve dokümanların sunulması gerekmektedir.

Blog

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. General OSGB
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Ticaret Merkezi 10 AU 102 Esenler/İstanbul
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.